# Wat is het risico van een huurstaking ?


Ten eerste, als u uw huur niet meer kunt betalen, weet dan dat duizenden Brusselaars zich in dezelfde situatie bevinden als u en dat u niet alleen bent! Uw financiële en sociale situatie kan veranderen! Precariteit is het resultaat van politieke beslissingen en is niet de verantwoordelijkheid van degenen die eronder lijden. Laten we ons verenigen om het huurbeleid te veranderen!


# Kunnen we winnen met een huurstaking ?

 
Het wetgevingssysteem is gebouwd om de rechten van verhuurders te verdedigen in plaats van huurders, maar door ons te verenigen rond hetzelfde doel kunnen we een juridisch precedent scheppen en betere voorwaarden krijgen voor het recht op huisvesting. We moeten ons ook organiseren om te voorkomen dat elke zaak individueel wordt behandeld. Dat doen we door elkaar te steunen, door druk uit te oefenen op verhuurders, tijdens hoorzittingen, om uitzettingen te voorkomen… De uitdaging is dus als volgt: in de eerste plaats ons groeperen en een kracht vormen om de huurstaking effectief te maken, en tegelijk het risico nemen om naar de vrederechter te moeten gaan en zo bij de groep te worden opgeteld van degenen die hetzelfde risico hebben genomen. Zo verklein je het risico voor jezelf en voor iedereen die deelneemt aan de staking! Door talrijk genoeg te zijn, is het mogelijk om een juridisch precedent te scheppen! Bovendien is de media-aandacht voor de staking ook erg belangrijk! En hoe meer mensen deelnemen, hoe groter de media-aandacht voor de actie zal zijn! En hoe groter de media-aandacht, hoe politieker de kwestie van het recht op huisvesting zal worden! Rechters kunnen door deze context worden beïnvloed. Zie de FAQ-pagina en “Waarom en hoe? ».


# Wat zijn de risico’s als we een huurstaking doen?


De wet bepaalt in het algemeen dat de huurovereenkomst moet worden nagekomen. Als het contract niet wordt nagekomen, hetzij door de huurder, hetzij door de verhuurder, kan elke partij de zaak voorleggen aan de vrederechter.  De verhuurder eist meestal de betaling van de huur en de ontruiming. Als de partijen advocaten inhuren, kan het zijn dat de huurder de procedurekosten plus de huur en  vergoedingen voor laattijdige betaling (indien deze in de huurovereenkomst zijn voorzien, te controleren) moet betalen. Het is onwaarschijnlijk dat de verhuurder de ontruiming zal verkrijgen als de huurder aanwezig is op de hoorzitting en als er geen geschiedenis is (van betalingsproblemen in het verleden) en de relaties met de buurt goed zijn. Waarschijnlijk zal de rechter uitspraak doen over een betalingsplan met een verbeurdverklaringsclausule (recht op uitzetting) als de termijnen van dat plan niet strikt worden nageleefd. Als de huurder op de hoorzitting aanwezig is, is de kans op onmiddellijke ontruiming gering.  Als u een dagvaarding van de vrederechter ontvangt, is het daarom zeer belangrijk om te gaan en u bij voorkeur te laten vergezellen door een advocaat. Een betalingsplan bevat de achterstallige maandelijkse betalingen naast de huur. Een uithuiszetting wordt meestal pas veroorzaakt bij een verzuim van betaling of een vertraging in dit betalingsplan. Wat de procedurekosten betreft, deze staan in verhouding tot het gevorderde bedrag. Voor een bedrag tussen € 750,01 en € 2.500 aan achterstallige huur kan de vergoeding bijvoorbeeld variëren tussen € 240 en € 1.200 en bedraagt ze gemiddeld € 480 (zie bijlage). Het is de rechter die de hoogte van de procedurele schadevergoeding binnen deze wettelijke marges kiest. De huurder die het minimumbedrag wil betalen moet daar zelf om vragen, het wordt nooit automatisch toegekend. Tot de argumenten die kunnen worden gebruikt om aanspraak te maken op de minimale procedurekost behoren het feit dat er een minnelijke schikking is getroffen (voorafgaande brief aan de verhuurder), een laag inkomen, een bijzondere omstandigheid en het goede verloop van de procedure. 


# Kan je collectief weigeren je huur te betalen of een huurkorting claimen?


Er is geen wettelijk kader dat het mogelijk maakt om op basis van een vrijwillige keuze te stoppen met het betalen van de huur. Het recht om te staken voor de huur bestaat (nog) niet. De vredesrechter zal waarschijnlijk ongevoelig zijn voor politieke argumenten, omdat die niet gebaseerd zijn op het recht. De rechter kan alleen gevallen van overmacht in overweging nemen en alleen voor de betrokken partijen, zoals lage inkomsten.

  
# Hoe verloopt de procedure voor het vredegerecht, en is het mogelijk om deze stop te zetten?


De huisbaas doet zijn verzoek. Vervolgens wordt een aangetekende brief naar de huurder gestuurd en wordt een hoorzitting aangekondigd. Het is op elk moment van de procedure mogelijk om de gevorderde huur te betalen. Als de huurprijs wordt betaald tussen het debat en de uitspraak van de rechter, is het zelfs mogelijk om te vragen om heropening van het debat. Indien de huurder te goeder trouw handelt, kan de rechter hier gevoelig voor zijn en op verzoek de minimale procedurele schadevergoeding toekennen.

  
# Hoe zit het met de huurwaarborg?

 
De huurwaarborg is geen borgstelling van de verhuurder voor onbetaalde huur. Ze is ingesteld om eventuele schade te betalen die aan het einde van het huurcontract wordt vastgesteld. Als de verhuurder bij binnenkomst geen plaatsbeschrijving van de inrichting heeft gemaakt, kan hij in principe geen (gehele of gedeeltelijke) aanspraak op uw huurgarantie maken. In dit geval moet u absoluut volhouden dat: “de huidige staat van het appartement  dezelfde is als toen u er kwam wonen”.  De eigenaar zal dan het tegendeel moeten bewijzen “met alle wettelijke middelen” (bv. foto’s, getuigenissen, enz.). De zaak zal dan worden beslist door de vrederechter.  


# Is er een risico om uit je huis te worden gezet?


Een uitzettingsbevel wordt gegeven door een vrederechter. Er moet eerst een hoorzitting van de vrederechter plaatsvinden, die tijdens de periode van de lockdown worden opgeschort. De rechter geeft meestal een betalingsplan uit voor onbetaalde huur, en alleen als het plan niet wordt nageleefd kan de ontruiming plaatsvinden. Bovendien heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitzettingen tijdens de opsluitingsperiode opgeschort. Als u al een vonnis hebt ontvangen dat uw uitzetting toestaat, wordt dit uitgesteld.

 
# Hoe vindt een uithuiszetting plaats?


Zodra de rechter de ontruimingsbeslissing heeft genomen, moet de eigenaar een officiële kopie van het vonnis van de vrederechter krijgen en moet hij een deurwaarder bellen. De deurwaarder moet dan bij u thuis komen om het officiële exemplaar van het vonnis te deponeren. Vanaf deze datum duurt het ongeveer een maand voordat de ontruiming plaatsvindt. De ontruiming wordt dan uitgevoerd door de deurwaarder die, in geval van niet-uitvoering, wordt bijgestaan door de politie. Deze procedure duurt over het geheel genomen ten minste ongeveer twee maanden. We zullen in grote getallen aanwezig moeten zijn om te voorkomen dat deze uithuiszettingen na de lockdown plaatsvinden. Uitzettingen hebben dus een wettelijk kader dat de eigenaar moet respecteren. In geen geval mag de eigenaar u bedreigen of het slot wijzigen.

  

 # Contactinfo van advocatenkantoren die willen helpen 

> Progress Lawyers

NetworkTelefoon +32 (0)2 215 26 26

– info@progresslaw.net

– Haachtsesteenweg 55, 1210 Brussel

Openingstijden: Dagelijks van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.30 uur. Maandag van 9.00 – 12.30 uur.

>Quartier des libertés

Zie de website om het nummer van elke advocaat te vinden (“droit du bail” moet in zijn rechtsgebied worden vermeld). 

https://www.quartierdeslibertes.be

Congresstraat 49 – 1000 Brussel


# Contactinfo van verenigingen die ondersteunen


>Union des Locataires Marollienne : 

Vossenstraat nr. 24 in 1000 Brussel

Tel : 02.512.87.44

Permanenties: maandag: 10.00-12.00 uur Dinsdag: 14.00-16.00 uur

NEWSLETTER