[NL]

Ter attentie van [vul de voor- en familienaam van de eigenaar in].

Gedaan te Brussel op [datum]. 

AANGETEKEND VERZONDEN  

Betreft: Mijn situatie als huurder tijdens de lockdown 

Mevrouw, meneer, 

Ik schrijf u met betrekking tot het onroerend goed dat ik van u huur op [volledig adres]. Deze huur kwamen we overeen in een huurovereenkomst beginnend op [begindatum te controleren op de huurovereenkomst] en eindigend op [datum te controleren op de huurovereenkomst].

Zoals u weet, zal een groot deel van de bevolking in de uitzonderlijke omstandigheden die we nu meemaken, geheel of gedeeltelijk verstoken blijven van inkomsten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor het vermogen van de huurders om de huur te betalen, aangezien de huur vaak een aanzienlijk deel van het huishoudbudget uitmaakt (vaak 50% of meer).

Ik wil uw aandacht vestigen op het feit dat de minister van Huisvesting van het Brussels Gewest de verhuurders oproept om begrip te tonen voor deze situatie en solidariteit te tonen met hun huurders.

In het licht van deze elementen wil ik u graag op de hoogte brengen van mijn situatie. Ik heb (een deel van) mijn inkomen verloren [kies] en ben niet in staat om mijn huur (volledig) te betalen [kies].

 Als zodanig stel ik voor dat u [kies]:

·         De betaling van de huur kwijtscheldt voor de maanden van lockdown.

·         Een huurverlaging accepteert van XXX€, waardoor de huurprijs op XXX€ komt te liggen voor de maanden dat de lockdown duurt. 

[ALS UW WILT, kan u onderstaande tekst  toevoegen: ]

U vindt bijgevoegd de documenten die getuigen van het verlies van mijn inkomen. [Voeg documenten toe die hierop betrekking hebben]

Ik wil ook uw aandacht vestigen op het feit dat er een huurstaking is begonnen en ik steun deze actie, die volgens mij voor zoveel mogelijk mensen betere huisvestingsomstandigheden zal opleveren.

Aarzel niet om contact met mij op te nemen om de solidariteitsmaatregelen die u overweegt te bespreken.Uitkijkend naar uw antwoord,

Met de meeste hoogachting,

[EN]

To the attention of [insert the name and last name of the landlord]

Done in Brussels on [date]

SENT BY REGISTERED MAIL

Object: my situation as a tenant during the lockdown

Dear Sir, Madam,

I write to you concerning the property I rent from you, which is situated at the following address [insert address] by the lease that binds us, starting from [check the date on the lease] and ending [check the date on the lease].

As you are probably aware, due to the exceptional circumstances that we are currently experiencing, a large part of the population will find themselves fully or partially deprived of their income. Inevitably, this has consequences on the possibilities for the tenants to pay their rent, as the rent often represents a large part of their household budget (50% in most cases).

I draw your attention to the fact that the secretary of Brussels Region for housing calls upon landlords to show understanding regarding this situation and solidarity to their tenants.

In the light of these elements, I therefore wish to inform you about my situation. I lost the entire/a substantial part [choose] of my income. Therefore, I find myself unable to pay the entire/a part [choose] of my rent.

As such, I propose to [choose an option]:

  • Cancel the rent for the months while lockdown measures are applied
  • Accept a reduction of the rent of XXX€, bringing the rent to XXX€ for the months of lockdown

[IF YOU WISH, you can add the following section:]

Please find enclosed the documents attesting my loss of income. [attach the related documents]

I also wish to draw your attention to the fact that a rent strike movement has been called and that I support this action. I believe that this could improve housing conditions for most households.

Please do not hesitate to contact me so that we can discuss the supportive propositions that you may have in mind.

Sincerely yours,

[SIGN HERE]

[TO SEND BY REGISTERED MAIL]

NEWSLETTER